Esters Heem » Nieuwsberichten

Laatste Nieuws van het EstersHeem


Opgravingen Beerschemaasweg

Het openbreken van de Beerschemaasweg vanaf de Zanddijk tot de Raambrug zijn weer twee geheimen prijsgegeven. Zo werd een oud brughoofd opgegraven die onder de grond verdween in 1970 toen de huidige brug gebouwd werd.
Als tweede kwamen tussen de huisnummers 23 en 18 restanten tevoorschijn van een boerderij. Volgens de aanwezige archeologen een ooit afgebrande oude boerderij uit de 9e of 10e eeuw.
 Het bestaan van deze boerderij was ons onbekend. Dit gaan we zeker verder onderzoeken maar we wachten eerst het verslag van de archeologische dienst af. De locatie van deze boerderij, zo dicht bij de Raam en buiten de dijken van de Polder van Escharen en Gassel, is opvallend. 

foto's: Matt Gerrits en BAM

Lees meer »

Escharen wil eigen boontjes doppen

Uit De Gelderlander/editie Maasland 13 sept. 2021.
In de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk schrijft Geurt Franzen in de reeks 'Van achttien 
naar één' over de gemeentes in deze regio die de laatste tweehonderd jaar verdwenen. Maandag 13 september j.l. ging het 2e artikel uit deze serie over gemeente Escharen. Deze kunt u lezen op de pagina Publicaties.
Het artikel geeft een korte omschrijving over de geschiedenis van ons dorp. Alleen jammer van de laatste zin:

”....Het is zinloos. Escharen wordt dat jaar opgeheven. Maar trots zijn ze gebleven.”

Alleen gemeente Escharen is in 1942 opgeheven, het dorp Escharen leeft nog volop en daar zijn we terecht trots op.

Lees meer »

Al meer dan 2300 bidprentjes!

In ons archief bevinden zich inmiddels meer dan 2300 bid- en gedachtenisprentjes. Allen van personen die in Escharen geboren, gestorven of geleefd hebben. 
Van verschillende families hebben we onlangs bidprentjes gekregen en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het wordt namelijk steeds moeilijker om nog aanvullingen te vinden. Vooral van Escharense mensen die het dorp verlaten hebben om elders te gaan wonen, ontbreken nog kaartjes. Dus hierbij ook een oproep aan 'buitendorpse' om eens voor ons in hun familiearchief te kijken.
Ga hier naar onze verzameling.

Lees meer »

Circumvallatielinie 1602

In het digitaal archief van het Rijksmuseum Amsterdam, hebben we een prachtige prent gevonden. Deze kaart uit 1602 toont de gebeurtenissen rond het beleg van Grave; de inname van de stad door het Staatse leger en het verjagen van de Spaanse troepen. Op de prent is het dorpje 'Esteren' weergegeven d.m.v. een kerkje. Over 'het Peelwater', de Raam, is een brugje zichtbaar. Met de woorden 'Du Bois' wordt het gebied rondom de huidige Busweg bedoeld.
De afbeelding geeft goed weer dat Escharen dus te midden van het strijdtoneel lag. Tussen de vesting Grave en de circumvallatielinie in. (Restant Circumvallatielinie)

Lees meer »

Een grens van water.

In het magazine 'InBrabant' van maart 2021, schreef Jacob Knegsel een verhelderend artikel over de totstandkoming van de Zuiderwaterlinie. Niet alleen bekeken vanuit het gezichtspunt van de vestingsteden maar er is ook aandacht voor de dorpen rondom zo',n stad. Kortom een verhelderend artikel over dit actuele onderwerp. 
Op onze pagina Zuiderwaterlinie, kunt u met toestemming van de auteur, het gehele artikel downloaden en lezen.

Lees meer »

Fundering schuurkerk en kerktoren gevonden!

De oude parochiekerk werd in 1648 in beslag genomen. Openlijke katholieke geloofsuitingen werden verboden. De gelovigen bouwden een schuurkerk (schuilkerk), die er simpel uitzag zoals een boerenschuur.  Deze stond op het huidige kerkplein, rechts naast de pastorie en dus links naast de huidige kerk.

In 1799 kwam de oude parochiekerk (op de plaats van het huidige Dorpshuus) weer in katholieke handen. Dit gebouw was echter niet meer dan een ruïne. Het kerkbestuur koos er dan ook voor om de tijdelijke schuurkerk te blijven gebruiken.

Maar ook dit gebouw had door de vele belegeringen van vestingstad Grave veel te lijden gehad. Zo brandde de schuurkerk in 1794 volledig af maar werd herbouwd.

In 1809 maakte Koning Lodewijk Napoleon een rondreis door Brabant. Op 14 april 1809 bezoekt hij Escharen. De Schout en de Pastoor leggen bij Lodewijk Napoleon het verzoek neer om een toren aan de kerk te mogen bouwen. Eind april krijgen ze te horen dat de Koning hiervoor het Gemeentebestuur f 1200,- schenkt.

Alle rekeningen van deze bouw bevinden zich nog in het archief van het BHIC. Zodoende weten we ook dat de nieuwe toren voor de schuurkerk is gebouwd, dus aan de straatzijde. Als in 1864 de huidige kerk gebouwd is, wordt de schuurkerk met toren gesloopt.

De fundering van de oude schuurkerk met de kerktoren uit 1809 waren dus nu, mei 2021, weer even zichtbaar in het dorp. Inmiddels is deze vondst weer verdwenen onder het zand.

Kijk ook op: Koning Lodewijk Napoleon 

en Kerkgebouw

Lees meer »

Sluitsteen Molen

In maart ontvingen we een verassend mailtje van Dennis Bos. Dennis woont samen met Myrthe Lemaire en hun drie kinderen op Zanddijk 15. De woning waar voorheen Wim en Mien Theunissen woonden. Dennis had tijdens het opruimen van hun tuin tussen ander steenpuin een grote steen gevonden. Toen hij deze omkeerde werd er een inscriptie zichtbaar: Anno 1818. De vorm, de steensoort en de aanwezige inscriptie deden Dennis meteen vermoeden dat het een steen met een verhaal moest zijn. Op de website van Esters Heem ging hij op onderzoek uit. Hij kwam er al snel achter dat op het aangrenzende perceel Zanddijk 13, waar familie Spanjers woont, een molen gestaan heeft. De bungalow van Jos Spanjers draagt dan ook de toepasselijke naam: Molenberg. Zou de steen van de in 1955 gesloopte molen afkomstig kunnen zijn? Verheugd over zijn vondst gingen wij op onderzoek uit. Het bouwjaar van de molen kwam immers overeen met het jaartal op de steen.

Lees het verhaal verder op de pagina Publicaties.

Lees meer »

Sporen 10 eeuwse boerderijen

Op de Willem van Esterenweg, rondom het Dorpshuus en het kerkhof, zijn verschillende sporen aangetroffen die wijzen op bebouwing. De gevonden houtsporen, paalsporen en scherven bewijzen dat hier in de 10eof 11eeeuw al boerderijen gestaan hebben. Aan het esdek, de bovenste grondlaag, is te zien dat deze bewoners hier ook geakkerd hebben.
Deze bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Martien Koolen uit 2001. Onder het huidige dorphuis zijn toen de restanten tevoorschijn gekomen van een houten kerkje gebouwd rond het jaar 1000. Dat er bij dit kerkje bewoning moet zijn geweest is heel aannemelijk. Met het huidig archeologisch onderzoek is dit dus ook bewezen.

Lees meer »

Archeologisch onderzoek tijdens vervanging riolering.

In juni 2020 is in opdracht van de gemeente Grave door Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek was de voorgenomen vervanging van het riool. Het onderzoeksgebied beslaat de straten de Zanddijk, Molenpad, Korteweg, Willem van Esterenweg, Rondom de Kerk, Lindelaan, Burgemeester Bourbonplein, Meester Bongaardsweg en de Beerschemaasweg. Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Grave heeft het plangebied een hoog archeologische waarde. De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar zal waarschijnlijk tot in het archeologische niveau gaan.

Tijdens de graafwerkzaamheden zal dan ook een archeoloog aanwezig zijn om eventueel aangetroffen sporen, structuren of vondsten te beoordelen en te documenteren.

De werkzaamheden starten maandag 22 maart. Wij als EstersHeem zijn erg benieuwd of en welke vondsten er gedaan gaan worden. We hopen dat die gegevens ons nog meer gaan vertellen over de rijke historie van Escharen.

Heeft u interesse dan kunt u op de pagina bodemvondsten het hele document van Aeres Milieu downloaden. Het rapport geeft een goed verslag van de archeologische waarde en historische achtergrond van Escharen. Ook de kaarten in de bijlage zijn zeker het bestuderen waard.

Lees meer »

Besmettelijke ziektes in 1599

In het boek: Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der stad Grave, lezen we hoe men in het jaar 1599 met een gevaarlijke besmettelijke ziekte omging. De getroffen maatregelen zullen zeker ook in Escharen zijn toegepast. In het kort kwamen de regels hier op neer:
Iedere zieke moest buitenshuis zes weken lang een witte stok van 90cm bij zich dragen zodat iedereen zag dat die persoon besmet was. Ook gezonde personen uit een besmet huis, moest drie weken met een dergelijke witte roede lopen. Voor elk huis waar iemand gestorven was, moest als waarschuwing gedurende zes weken een bos stro bij de voordeur staan. Deuren en vensters moesten overdag gesloten blijven. Geen bewoners van besmette huizen mochten zelf water gaan halen uit openbare putten. Hiervoor waren ze aangewezen op 'hunne naburen'. Alle inwoners mochten geen mest of vuilnis op straat brengen. Lees de volledige tekst door op de afbeelding te klikken.

Lees meer »

Muntvondst 1897

Onlangs hebben we een mooie afbeelding gevonden van een gouden triëns die hier in 1897 gevonden is. We zijn daar erg blij mee omdat we voorheen van deze munten geen mooie foto hadden in ons archief.
Deze afgebeelde munt is in het bezit van CollectieGelderland / Museum Het Valkhof, omdat deze gouden triëns vermoedelijk in Nijmegen geslagen is. Meer weten over deze spectaculaire muntvondst, klik dan door naar onze pagina: Bodemvondsten, Muntvondst 1897.

Lees meer »

Is het Esteren of Escharen?

De kerstpuzzel in de Esterse Minipers bleek niet gemakkelijk te zijn. Aan het websitebezoek zagen we dan ook een flinke stijging. Uiteindelijk hebben we zeven goede inzendingen ontvangen. Hieruit is door loting Ine Poels-Poos als winnaar uit de bus gekomen. Zij ontving 31 december de beloofde slagroomtaart. Alle puzzellaars willen wij hartelijk danken voor hun deelname. 
Oplossing: 1 Olympia, 2 Franciscusschool, 3 Schram, 4 dubbelbijl, 5 Sint Machutus, 6 Gemeentehuis, 7 dorpspomp, 8 veertien, 9 Jongelingslust, 10 Van Raay, 11 klompen, 12 molen, 13 Hoog Escharen, 14 zuivelfabriek, 15 Langven, 16 Hekkens, 17 Beersche Maas, 18 Wilhelmina, 19 Van Haaren, 20 kolenboer, 21 Vogelshoek, 22 Beuvink. 

Lees meer »

In Brabant staat een huis

Met de nieuwe website ‘In Brabant staat een huis’ van het Brabants Historisch Informatie Centrum wordt een beeld geschetst van een naoorlogse woning en bedrijven die bepalend zijn geweest voor het leven in Brabant.
Via de homepage kom je in een wijk en vervolgens in een echt Brabants huis terecht. Daar kun je rondkijken en veel voorwerpen aanklikken. Zoals koffie van De Gruyter, Kwatta chocolade en producten van Brabantia. In de slaapkamer zie je de wollen dekens van AaBee en het kruisbeeld aan de muur. De voorraadkast is goed gevuld met o.a. Royco en Unox soep, Bavaria bier en verschillende conserven.
Neem zelf een kijkje op www.inbrabantstaateenhuis.nl

Lees meer »

Escharen en de Zuiderwaterlinie

Grave was de meest oostelijke vestingstad van De Zuiderwaterlinie. Dat maakt van Escharen het laatste dorp van deze linie. Grave wordt vanwege zijn strategische ligging zelfs wel de meest belegerde vesting van Brabant genoemd. Escharen, dat in de vuurlinie van Grave lag, heeft dus heel veel oorlogsgeweld te verduren gehad. De hier aanwezige rivier de Raam speelde daarbij een belangrijke rol als het gaat om de inundatie van dit gebied. De Beersche Maas, die gezien werd als een onderdeel van de Zuiderwaterlinie, veroorzaakte ook hier in Escharen regelmatig overstromingen en veel wateroverlast.

De Zuiderwaterlinie staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Veelal verteld vanuit het gezichtspunt van de vestingsteden. Juist de gevolgen voor de dorpen in de nabijheid van zo’n stad zijn onderbelicht. Op deze pagina daarom een aantal wetenswaardigheden over Escharen in de Zuiderwaterlinie.

 

Lees meer »

Verzamelalbum Belééf Historisch Grave

Vanaf 9 september kunt u bij de Jumbo stickers sparen om deze vervolgens in een boek te plakken. Zo ontstaat er een naslagwerk die de geschiedenis van Grave verteld. Esters Heem heeft hier op verzoek van het Graafs Museum aan meegewerkt. Ook al gaat dit mooie verzamelalbum grotendeels over de historie van stad Grave, de kerkdorpen krijgen ook een korte vermelding.

Lees meer »

Subsidie opknap kazematten!

Maart j.l. stonden we startklaar om een begin te maken met een opknapbeurt van een aantal kazematten in Escharen, deel uitmakende van de Peel-Raamstelling. De start in de vorm van het project NL-Doet werd echter abrupt afgebroken door de afgekondigde maatregelen rondom de corona-virusuitbraak.
Nu, 6 maanden later, zijn er nog geen concrete plannen dit project op korte termijn op te starten, maar de besprekingen hierover zijn inmiddels hervat. Desalniettemin zijn er erg positieve ontwikkelingen te melden. Reeds november vorig jaar heeft onze Kazematten-werkgroep bij de Gemeente Grave een verzoek ingediend voor subsidie uit de pot Historisch Grave.
Diverse malen overleg met de betreffende ambtenaren en verantwoordelijk Wethouder Rick Joosten heeft ertoe geleid dat ons een subsidiebedrag van €5.000,— is toegekend!
We zijn erg blij met dit bedrag en zeker met de wetenschap dat dit bedrag nog verhoogd kan worden als we in de toekomst in samenwerking met Waterschap Aa en Maas het project kunnen verruimen.
Waterschap Aa en Maas gaat nl. het gebied tussen de Raambrug van Escharen en de Stuw bij Kammerberg herinrichten. Een ecologische verbindingszone zal aangelegd worden en de recreatieve beleving van de natuur en cultuurhistorie langs de Raam zal verstrekt worden. Hier zullen ook de kazematten deel van uitmaken.
Komende herfst gaan we al wel een start maken met het reinigen van een 3-tal kazematten, welk mede een conditie-peiling van de kazematten zal zijn. We verkrijgen hiermee ook inzicht in de hoeveelheid werk en de tijd die het reinigen gaat kosten. Vanwege de huidige corona-regels gaan we deze test met een klein team uitvoeren en zal dit gebeuren door de heemkunde-commissieleden en enkele vrijwilligers. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer »

Laatste college van B. en W. gemeente Escharen

Onlangs zijn we in bezit gekomen van een foto van het laatste College van B. en W. van gemeente Escharen. Deze foto, genomen in de raadszaal van het Gemeentehuis, is genomen bij de installatie van Burgemeester F.H.M. Schram in januari 1942. Dhr. Schram kreeg deze tijdelijke benoeming tot juli 1942 omdat Gemeente Escharen dan opgeheven zou worden. Burgemeester Schram vervulde deze functie tevens in gemeente Gassel.
Op de foto zien we:
v.l.n.r: Wethouder Jan Arts (Langenboom), Wethouder Marinus Roelofs, NN (waarschijnlijk een veldwachter), Burgemeester Dhr. F. Schram, diens echtgenote en Minard Peeters (secretaris).
Deze foto is ons toegestuurd door Herman de Klein, een kleinzoon van wethouder Jan Arts.

Lees meer »

Hoe oud is jouw huis?

De TU Delft heeft de website parallel.co.uk/netherlands ontwikkeld waarmee je binnen een paar seconden kunt uitzoeken hoe oud een gebouw is. Deze informatie komt van de openbare database 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen'. 
Nieuwe gebouwen zijn blauw en groen, terwijl oudere panden geel, oranje en rood zijn. Dit levert niet alleen veel informatie op maar ook mooie afbeeldingen.
Als je de muis op een gebouw houdt zie je uit welk jaartal dit komt. Opgemerkt moet wel worden dat enkele boerderijen niet als 'rood' staan ingekleurd terwijl ze dat wel zijn. Deze panden staan er dus veel langer dan staat aangegeven maar zijn door grondige verbouwingen op een ander jaartal geregistreerd.
Het oudste gebouw volgens deze kaart vinden we op de Vogelshoek, Kievitweg 1, bouwjaar 1710.

Lees meer »

Koning Lodewijk Napoleon bezoekt Escharen

Uitspitten van de archieven van het Dorpsbestuur leverden inderdaad het bewijs op dat Koning Lodewijk Napoleon in 1809 in Escharen geweest is! Hij schonk Escharen zelfs f 1200,- voor de bouw van een nieuwe kerktoren. Verder in het archief o.a. een prachtige rekening van het St. Antonius Gilde die voor begeleiding van de Koning een ton bier krijgt.
Lees hier het hele artikel.

Lees meer »

Beugelbal

Onlangs ontvingen we van de dochter van Rien Verstraten een grote houten bal. Bij grondwerkzaamheden aan een sloot nabij de Willem van Esterenweg, heeft haar vader deze destijds gevonden. De bal weegt 2860 gram en heeft een diameter van 18 cm. Volgens ons onderzoek is het zeer waarschijnlijk een oude beugelbal. Het hout is bijzonder hard, zwaar en donkerrood. De bal zou gemaakt zijn van het kernhout van de Quebrachoboom. Een houtsoort die ook wel ‘bijlenbrekershout’ genoemd wordt. Beugelen was een balsport die in Escharen ook beoefend werd. Achter het Café van Kobus Bulkens lag een beugelbaan. Kobus was timmerman en had hier van 1920-1933, een timmermanswerkplaats en een café. (het pand o.a. Café Bardoel). Wellicht is deze gevonden beugelbal hier ooit gebruikt?

Lees meer »

Koning Lodewijk Napoleon

In het archief van het Dorpsbestuur van Escharen uit 1809 vonden we een aantekening. Het betreft een rekening van Meester timmerman Peter van Raay. Naast reparaties aan het Broekhekkens en het Schoolhuis staat er ‘.. het maken der Bogen voor de komst des Konings.'.
Onze nieuwsgierigheid is gewekt. Reden om verder het archief in te duiken en andere dorpsrekeningen te gaan bekijken. Het jaartal 1809 verwijst naar Koning Lodewijk Napoleon. Is deze vorst echt in Escharen geweest?

Lees meer »

Boerderij Den Tarpot

De laatste toevoeging aan deze website is een pagina over de geschiedenis van boerderij Den Tarpot. Deze boerderij aan de Rotscheweg 3, is gebouwd in 1854. De geschiedenis van deze boerderij is onlosmakelijk verbonden met de familienaam Kuijpers. Een dochter van Mathijs Cuppen, Hermina, trouwde toentertijd met Hent Kuijpers. Lees hier de nieuwe pagina.

Lees meer »

Muziekvereniging Eendracht speelt 'het Dorp'.

75 Jaar Vrijheid!

Muziekvereniging Eendracht: Een Bevrijdingsfeest met een rondtocht van ons muziekkorps door het dorp, is dit jaar helaas niet mogelijk. Gelukkig kunnen de digitale middelen enigszins een oplossing bieden. Voor u hebben we op een veilige manier, in thuis quarantaine, een opname gemaakt van "het Dorp" van Wim Sonneveld. Met hulp van Esters Heem hebben we deze opnames tevens kunnen voorzien van beelden uit de bevrijdingstijd van Esteren .

Klik op de afbeelding. Veel kijk en luisterplezier!

Lees meer »

Weblinks

In deze bijzondere tijd brengt u wellicht meer tijd door op internet. We hebben mede daarvoor een pagina gemaakt met handige weblinks die wellicht interessant voor u zijn. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Ga naar 'Weblinks'.

Lees meer »

Verborgen Raamvallei

De nieuwsbrief ‘De Verborgen Raamvallei’ van Waterschap Aa en Maas maart 2020, is onlangs verschenen. 
Hierin aandacht voor de inloopbijeenkomst voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Het gaat hier om het traject tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave. EstersHeem is een van de betrokkenen die mee heeft mogen denken over de nieuwe inrichting en de mogelijkheden die het biedt voor onze cultuurhistorie. Zo hebben in dit gebied de kazematten, de loop van de Beersche Maas, de Zuiderwaterlinie en het oorspronkelijke Waaiwiel onze speciale aandacht.

Hier de link naar deze nieuwsbrief.

(Fotobron: Waterschap Aa en Maas)

Lees meer »

NL.Doet gaat niet door!

A.s. zaterdag 14 maart zou Estersheem met 17 vrijwilligers een begin maken met het schoonmaken en opknappen van de kazematten. Ook Wethouder Rick Joosten zou zijn medewerking verlenen. Deze dag moest een opmaat worden van een grotere actie voor het behoud van deze overblijfselen van de Peel-Raamstelling in het Raamdal.

De NL-Doet actiedagen, zijn echter in heel Noord Brabant wegens het coronavirus afgelast.

Een klein begin is er echter afgelopen woensdag al wel gemaakt. Gerard van Beuningen heeft een tweetal kazematten met zijn graafmachine rondom schoongemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Binnenkort gaan we opnieuw de actiedag plannen.

Lees meer »

Kazematten project NL Doet

NL Doet op zaterdag 14 maart 2020.

Esters Heem heeft met succes een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds, dat vrijwilligers-projecten in het kader van NL Doet stimuleert met een kleine financiële prikkel. Een 14-tal kazematten op Escharens grondgebied hebben de tand des tijds maar net doorstaan. EstersHeem gaat zich inzetten om deze vervallen kazematten op te knappen. Wij nodigen iedereen uit die zaterdag 14 maart mee wil werken om zich te melden. Zie publicatie in ArenaLokaal.

Lees meer »

Opgravingen Den Alendonk

Onlangs zijn we in het bezit gekomen van een Engelstalig wetenschappelijk artikel van P. Verwers over het Merovingisch grafveld hier in Escharen. Destijds gevonden bij archeologisch onderzoek in de jaren 1981-1982 op ‘den Alendonk’. (Dit is grofweg het gebied tussen het Duisterstraatje en de Raam.) Amateurarcheoloog Martien Koolen was dagelijks bij dit onderzoek van het ROB aanwezig. Van hem kregen we veel informatie en alle toentertijd door hem gemaakte dia's. De pagina Bodemvondsten Den Alendonk hebben we daarom geheel vernieuwd. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat deze belangrijke vondsten niet meer te traceren zijn.

Lees meer »

Esters Uurke

Woensdag 12 februari was het EstersHeem weer op bezoek bij het Esters Welzijn. Zeker 45 belangstellenden kwamen bij het Esters Uurke op de koffie. Als gastspreker hadden we Dhr. Toon Ermers van Heemkundevereniging Felix Walter uit Langenboom uitgenodigd. De vertoonde documentaire van NPO over de ‘Heerlijke jaren vijftig’ is voor een deel in Langeboom opgenomen. Toon Ermers voorzag daarom de beelden van aanvullende informatie. De film gaf in een prachtig tijdsbeeld van hoe hier in de omstreken destijds geleefd en gewerkt werd. Afgaand op de aandachtige toeschouwers en de reacties nadien, was het zeker een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Lees meer »

Bernardina Kerkdeur

Op zondagmorgen 20 september 1818 trouwt op het Gemeentehuis van Escharen, Antoon Bisschops met Bernardina Kerkdeur. De achternaam van de bruid 'Kerkdeur' en het ontbreken van de namen van haar ouders op de huwelijksakte, maakt ons nieuwsgierig. Wie was zij? Hoe kwam Bernardina aan deze bijzondere achternaam? Waar in Escharen woonde het echtpaar Bisschops-Kerkdeur ?

Lees haar verhaal op onze nieuwste pagina: Bernardina Kerkdeur.

Lees meer »

Filmbeelden Watersnood 1926

De overstroming van de Maas in januari 1926 is een ramp voor Cuijk en wijde omgeving. Het water richt enorme schade aan en het gebied raakt vrijwel onbegaanbaar en onbereikbaar. Vee komt om het leven en huizen raken zwaar beschadigd. Op de site van het BHIC staat sinds kort een oude filmopname die deze ravage toont. Het geeft een goed beeld van hoe ook Escharen ten tijde van de Beersche Maas in 1926, te lijden heeft gehad. Klik hier voor de link.

 

Lees meer »

Het Kadaster

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel. Op welke manier wij de gegevens uit het Kadaster gebruiken voor onze heemkunde leest u op deze nieuwe pagina: Het Kadaster.

Lees meer »

Schutsheuvel

In het Esters Broek heeft tot ± 1956 een Schutsheuvel gelegen. In de volksmond werd deze 'De Witte Berg' genoemd. Ten tijde van de Beersche Maas was deze in functie als een soort van vluchtheuvel. Mens en dier konden hier snel bescherming zoeken tegen het opkomende water. Een artikel hierover staat in de komende Minipers en hier op de website.

Lees meer »

Peel-Raamstelling

Esters Heem heeft sinds kort een nieuwe werkgroep: De Peel-Raamlinie. Zij maken plannen voor het behoud en herstel van de kazematten in het Esters Broek. Deze werkgroep bestaat uit: Jan van den Hoogen, Herman Peters, Jan Roefs en Willy Arts. Er ligt inmiddels al een prachtig plan van aanpak klaar. Binnenkort hoort u zeker meer van hun activiteiten.

Lees meer »

Graafsche Raam

Waterschap Aa en Maas: Graafsche Raam

Op dinsdag 3 december heeft een schetssessie plaatsgevonden rondom de ontwikkeling van de Graafsche Raam. Tijdens deze bijeenkomst zijn met een brede vertegenwoordiging vanuit diverse belangengroepen en betrokken organisaties ideeën opgehaald voor de herinrichting van het gebied rondom de Graafsche Raam, tussen de Beersche Maasweg en het gemaal van Sasse. Esters Heem, Jan van den Hoogen en Tonnie Roefs, waren hierbij aanwezig.

Het was een erg zinvolle bijeenkomst en het beloofd een prachtig plan te worden. Waarin naast de natuurlijke doelen voor de Raam zelf ook vele aanknopingspunten op het vlak van cultuurhistorie en recreatie aan bod kwamen. We denken hierbij aan een wandel- en fietspad langs de Raam, aandacht voor de Beersche Maas, de Zuiderwaterlinie en de Peel-Raamstelling. Wij houden u van het vervolg op de hoogte. Het deel vanaf de Escharense brug tot aan Kammerberg komt volgend voorjaar aan de beurt.

Lees meer »

Het Boltsebroek

Van Familie van Melis ontvingen we het bericht dat de naam van hun mini-camping definitief is veranderd in Het Boltsebroek. Deze aanpassing, ‘de’ vervangen door ‘het’ maakt dat het historisch nu weer klopt. Fijn! De naam ‘het’ broek verwijst hier immers naar moerassige grond gelegen op De Bolt. Aanvraag van zo’n kleine naamsverandering heeft hen nogal wat moeite gekost. De bewegwijzering wordt ook aangepast.

Lees meer »

Trouwfoto Gemeentehuis

Tot de opheffing van Gemeente Escharen in 1942 werd er voor de Burgelijke Stand op het Gemeentehuis getrouwd. Men was hiervoor welkom in de raadszaal. Tot op heden hebben we echter nog maar één foto in ons archief die hier gemaakt is. Zie afbeelding hiernaast van het huwelijk van Cato Cuppen en Piet van Gaal op 1 September 1938.

Wij hopen dat dit bericht meer foto's gaat opleveren. Zou u uw familiealbums nog eens door willen bladeren?

Lees meer »

Document 1940

Document 1940, Grave op weg naar de oorlog, is het tweede boek van Cees Vos. Van zijn hand verscheen in 2014 'Bridge Eleven Is Ours'. Zijn nieuwste boek is 31 augustus verschenen.

In 'Document 1940 'beschrijft Cees Vos o.a. de geschiedenis van het noordelijk deel van de Peel-Raamstelling, van Gagel tot Maas. Het hart van het verhaal wordt gevormd door brieven van de militairen in de stelling in het Escharens Broek. Esters Heem is bij dit boek betrokken geweest door het geven van informatie van de plaatselijke bevolking en door het aanleveren van foto's. Esters Heem is verheugd dat, dit nog onbekende deel van de Peel-Raamlinie, nu eindelijk op papier staat. Wij kunnen u dit boek dus van harte aanbevelen. Het boek is ook bij ons te koop voor €20,-. Heeft u interesse neem dan contact met ons op: mail@EstersHeem.nl 

Lees meer »

75 jaar Bevrijding

Voor het in beeld brengen van wat hier in Escharen rondom 17 september 1944, heeft afgespeeld, heeft Esters Heem verschillende 80-plussers bezocht. Het zijn mooie persoonlijke verhalen geworden, die vertellen hoe zij deze historische dag als kind beleefd hebben.

Lees dit verslag op de pagina: Publicaties.

Lees meer »

Luchtdoop Adrianus van Dinther

Uit het familiearchief van de kinderen van Piet en Ko van Dinther-Schonk, kregen we een interessante foto. Burgemeester Van den Hövell tot Westerflier is hier in gesprek met de 81-jarige Adrianus van Dinther. Deze foto blijkt gemaakt te zijn tijdens de Vliegweek die in 1933 in Balgoij/Keent gehouden werd. Middels deze link komt u bij dit nieuwe artikel terecht en leest u er alles over.

Lees meer »

Voortgang Claim

In het tijdschrift van het Brabants Heem, De Koerier, is in de laatste uitgave een artikel gepubliceerd over onze claim. Middels deze link kunt u dit lezen. Wij zijn enorm blij met de hulp van Brabants Heem. Ook van andere heemkundeverenigingen en de vele bezoekers van onze site, krijgen we veel steun. We hopen dan ook nog steeds op een goede afloop. Ondertussen pakken we de draad weer op en gaan we verder met het aanvullen deze website. 

Lees meer »

Claim

Een trouwe bezoeker zal het wellicht opgevallen zijn dat er de laatste periode weinig actie is op onze website. Dit heeft zijn reden. Voor een door ons gebruikte foto hebben we van een fotografe een forse claim ontvangen met betrekking tot auteursrecht. We zijn hierdoor erg uit het veld geslagen. De toekomst van deze website is hierdoor onzeker geworden. We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Lees meer »

Kadasterkaarten

Het Kadaster is een onmisbare bron voor ons onderzoek naar de dorpsgeschiedenis. Deze week zijn we in het bezit gekomen van alle originele kadasterkaarten van Gemeente Escharen. EstersHeem had al een abonnement op Kadasterviewer, een computerprogramma waarin al deze kaarten gedigitaliseerd zijn. Hiermee is de eigendomsgeschiedenis van panden en onroerend goed te achterhalen van ca. 1840 tot en met 1942. Via verwijzingen in het digitale register vind je telkens de oude en de nieuwe eigenaar. Ook de grootte van het perceel en het grondgebruik (huis, erf, boomgaard, weiland etcetera) is vermeld.

Lees meer »

De Brouwketel

Hoe de herberg van de plaatselijke veldwachter Peter Engelmann aan de basis stond van het huidige bedrijf 'De Brouwketel', kunt u lezen op deze pagina. Onlangs ontvingen we van Fam. Peters veel foto's en gegevens van hun tijd (1951-1982) in De Kleine Brouwketel. Reden voor ons om de reeds bestaande pagina grondig aan te passen. Zie hier de verwijzing.

Lees meer »

1e klas 1959

Woensdagmiddag 10 april hadden de leerlingen van de 1e klas uit 1959 een reünie. De opkomst was groot. Ook de toenmalige leerkrachten, Meester Jilissen, Juffr. Bardoel en Juffr. Nooijen waren hierbij aanwezig. Vele verhalen werden verteld en jeugdherinneringen opgehaald. Ook EstersHeem was hier een uur aanwezig. We hebben anekdotes kunnen optekenen, foto's kunnen inscannen en hebben de film uit 1967 vertoond. De organisatie, leerling Maria Loeffen, had het prima voor elkaar. De reacties van een ieder was dan ook heel enthousiast.

Lees meer »

Muziekboek koster M. Linders

Uit de nalatenschap van het koster-echtpaar Piet en Ko van Dinther-Schonk kregen we een oud muziekboek. Hierin staan verschillende handgeschreven muziekstukken voor kerkelijke missen. Dat het gaat om een muziekboek uit de Escharense Lambertuskerk blijkt o.a. uit het 'Danklied aan den Heiligen Machutus' en uit de naam die op de binnenzijde van de kaft geschreven staat: M. Linders. Marianus Linders was tot zijn overlijden in 1905, koster in de Escharense kerk.
Lees hier meer over Marinus Linders.

Lees meer »