Op de Willem van Esterenweg, rondom het Dorpshuus en het kerkhof, zijn verschillende sporen aangetroffen die wijzen op bebouwing. De gevonden houtsporen, paalsporen en scherven bewijzen dat hier in de 10eof 11eeeuw al boerderijen gestaan hebben. Aan het esdek, de bovenste grondlaag, is te zien dat deze bewoners hier ook geakkerd hebben.
Deze bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Martien Koolen uit 2001. Onder het huidige dorphuis zijn toen de restanten tevoorschijn gekomen van een houten kerkje gebouwd rond het jaar 1000. Dat er bij dit kerkje bewoning moet zijn geweest is heel aannemelijk. Met het huidig archeologisch onderzoek is dit dus ook bewezen.